25.05.2018
RODO
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Biuro Plus Janowscy spółka jawna z siedzibą w Toruniu przy ul. Broniewskiego 18-22 (dalej „My”, „Biuro Plus Janowscy ” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.sklep.biuroplus.torun.pl (dalej „Biuro Plus Janowscy ”) oraz jako SKLEP/HURTOWNIA w formie stacjonarnej.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas. Oto dane kontaktowe:
adres e-mail: tm@torun.biuroplus.pl
adres pocztowy: Administrator RODO Ochrony Danych Biuro Plus Janowscy Spółka Jawna, ul. Broniewskiego 18-22, 87-100 Toruń .
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w siedzibie Biuro Plus Janowscy lub www.sklep.biuroplus.torun.pl .
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Biuro Plus Janowscy ?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Biuro Plus Janowscy , w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za towary sprzedane w Oficjalnym Sklepie w siedzibie Biuro Plus Janowscy oraz sklepie internetowym www.sklep.biuroplus.torun.pl ;
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami na Biuro Plus Janowscy lub w ramach umowy sprzedaży w Oficjalnym Sklepie w siedzibie Biuro Plus Janowscy oraz sklepie internetowym www.sklep.biuroplus.torun.pl ;
• obsługi reklamacji Oficjalnym Sklepie w siedzibie Biuro Plus Janowscy lub sklepie internetowym w Biuro Plus Janowscy (www.sklep.biuroplus.torun.pl ) w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Biuro Plus Janowscy , którym jest:
• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na Biuro Plus Janowscy ;
• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Biuro Plus Janowscy lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na Biuro Plus Janowscy ;
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Biuro Plus Janowscy , towarów Oficjalnego Sklepu Biuro Plus Janowscy lub usług bądź towarów osób trzecich;
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
• wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Biuro Plus Janowscy oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz Biuro Plus Janowscy między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• prowadzenie badań i analiz Biuro Plus Janowscy , między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
• umożliwienia kontaktu organizacji pożytku publicznego w przypadku dokonania przez Ciebie wpłaty na platformie charytatywni. Biuro Plus Janowscy czy dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• adres e-mail, hasło i data urodzenia, adres dostawy (w przypadku konta zwykłego) lub
• adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Biuro Plus Janowscy Sp.J..
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec Biuro Plus Janowscy Sp.J. w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE SKARG
• Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych informuje, że rozpatruje skargi, które spełniają wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanych skarg powinna zawierać co najmniej wskazanie:
• osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
• adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
• przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja.
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na Biuro Plus Janowscy oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Biuro Plus Janowscy Sp.J. , wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Biuro Plus Janowscy zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Biuro Plus Janowscy polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
INFORMACJE DODATKOWE -
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ FIRMĘ BIURO PLUS JANOWSCY SP.J.

1. Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw klientów. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie klientów bądź potencjalnych klientów o przetwarzaniu ich danych.
2. Dlaczego firma Biuroserwisowa przetwarza moje dane?
Przetwarzamy Państwa dane, aby informować Państwa o naszych usługach i produktach, najnowszych artykułach firm i dostawców współpracujących.
3. Jakie dane są przetwarzane?
Dane przetwarzane to adres email oraz nazwa przypisana adresowi (jeśli taka informacja została przez Państwa podana).
4. Co to jest profilowanie?
Profilowanie to taki sposób przetwarzania danych, dzięki któremu możemy zbadać Państwa zainteresowanie określoną tematyką. To pozwala nam dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb.
5. Czy moje dane są chronione?
Tak, Państwa dane są chronione. W każdej chwili możecie Państwo je zmienić lub cofnąć swoją zgodę pisząc na adres: tm@torun.biuroplus.pl w temacie wpisując RODO
6. Czy moje dane są przekazywane innym podmiotom?
Nie. Państwa dane nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.


W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
01.01.2016
Przed zlożeniem zamówienia prosimy o kontakt mailowy - z powodu wdrażania SKLEPU INTERNETOWEGO  nie wszystkie ceny i opisy są aktualne oraz  dostępne u producentów. Do odwołania zamówienia będą potwierdzane dodatkowo .
SKLEP w fazie tesu
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie